Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalı olup, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir hukuk dalıdır. İnsanoğlunun var olduğundan bu yana bir edim alış-verişi içerisinde olduğu bir gerçektir; ancak insan ilişkilerinin karmaşıklaşması ve edimlerin farklılaşması bu hukuk dalındaki önemi artmış ve arttırmaya da devam etmektedir. Borçlar Kanunu da özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık etmekte ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenlemektedir. Borç ilişkisi kavramını, özel hukuk açısından tanımlayacak olursak, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde edimde bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği bir hukuki bağ olduğunu söylenebilir. Bu hukuk alanı son derece geniş ve karmaşık olup, büromuz deneyimli kadrosu ile gereken hukuki hizmeti vermektedir. Bunlardan belli başlıları şunlardır.

Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Sözleşme ve sözleşmelerin ifasından doğan davalar
» Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazına ilişkin davalar
» Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar
» Haksız fiilden doğan tazminat davaları
» Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
» Tazminat Hukuku (Maddi-Manevi, Yaralanma ve Ölüm sonucu
» Destekten Yoksun Kalma
» Tahliye davaları
» Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar
» Tevdi mahalli tayini
» Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
» Menkul ve Gayrimenkul Hukuku (taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması yahut satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku),
» Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkla
» Sebepsiz Zenginleşme Kapsamında Yürütülen Davalar
» Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluk Hallerinden Doğan Davalar
» Satıştan Kaynaklanan Hukuki ihtilafların Çözümü Konuları
» Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Hukuki ihtilafların Çözümü
» Ve büromuzca Yeni Türk Borçlar Kanununa ilişkin olarak danışmanlık hizmeti de verilmektedir.