Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet hakkı, menkul ya da gayrimenkul bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen haktır. Mülkiyet hakkı mutlak ve ayni bir haktır; ancak çağdaş hukuk sisteminde pek çok sınırlamalara uğramış ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilmiştir. Gayrimenkul hukuku da mülkiyet hakkından doğan bir hukuk dalı olup, Türk Medeni Kanununda yer almaktadır.

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta olup, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti alınarak ilerlenmesi vakıaların dava aşamasına dönüşmeden önce sonuçlandırılması konusunda oldukça önemlidir. İşte bu noktada Değer Hukuk Bürosu müvekkillerine gayrimenkul hukuku alanında kapsamlı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aşağıda belli başlı olanlar sıralanmıştır.

Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Genel Olarak Tapu İptal ve Tescil Davaları
» İpotek ihtilaflarından doğan davalar
» Çeşitli gayrimenkullerin alım-satımı konusunda danışmanlık
» Yatırım amacıyla alınacak gayrimenkullere ilişkin hukuki danışmanlık
» Alım-satım sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerin yorumlanması
» Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sınırlı ayni hak tesisi
» Yatırım amaçlı alınan gayrimenkullerde yatırım öncesi hukuki incelemeler konusunda danışmanlık
» Finansman Danışmanlığı
» Önalım Hakkından Kaynaklanan Davalar
» Kadastro Davaları
» Genel Olarak Tapu İptal ve Tescil Davaları
» İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
» İpotek ve rehin tesisi işlemleri
» Taşınmaz üzerinde yer alan şerhlerden doğan hukuki ihtilafların çözümü
» Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
» İstihkak davaları
» İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
» Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
» Kira uyuşmazlığından kaynaklanan davalar
» Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
» Kiralananın Tahliyesine İlişkin Davalar
» Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi,
» Gayrimenkulün kira ödemelerinin ve emlak vergilerinin takipleri
» Kamulaştırma davaları » Kamulaştırma bedeline itiraz davaları
» Kamulaştırmasız el atma davaları
» Tapu Müdürlüğünden Kaynaklanan Tüm İşlemlerde ve benzeri konularda Hukuki Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.