İcra İflas Hukuku

İCRA-İFLAS HUKUKU Alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan hukuk dalıdır. Borcunu ödeyemeyen borçlunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan bu hukuk dalı 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup, mezkur kanunda 6352 sayılı yasa kapsamında köklü değişikliklere gidilmiştir.
 
Bu hukuk dalında ilamların ve herhangi bir ilama dayanmayan alacakların takip yoluyla tahsili cihetine gidilmektedir. Yine kanunla iflas ve konkordatonun da sınırları çizilmiştir. Bu hukuk dalı alacakların tahsili konusunda son derece önemlidir, öyle ki alacağa ilişkin davaların son aşamaları da yine takiple sonuçlanmaktadır.
 
Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Şirketlerin ödenmeyen alacaklarının tahsili- takibi
» Bankaların, finans kurumlarının, iletişim şirketlerinin ödenmeyen alacaklarının tahsili-takibi
» Mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili
» Kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe)icra yolu ile tahsili
» Adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili icra Takibi
» Finans-Krediler-Leasing (Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi
» Sözleşme gereği tüm işlemlerin yapılması, teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi
» Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi);
» Borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması,
» Gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini oluşturulması konusunda hukuki hizmet verilmektedir. » İflas takibi, alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, iflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
» İflasın ertelenmesi
» Konkordato (Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması)
» Yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası,
» İpotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler
» İcra Mahkemesinin görev alanına giren tüm davalar
» İhalenin feshi davaları
» İhtiyati haciz davası
» İtiraz ve itirazın iptali, İstirdat , Menfi tespit davaları
» Tasarrufun iptali davaları
» İcra ihalelerine katılma
» Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
» Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
» Şirket kurtarma çalışmaları
» Ayrıca büromuzca şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri de vermektedirler.