İş Hukuku

Sosyal güvenlik,gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur. Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çeşitli mesleki, fizyolojik yahut sosyo-ekonomik risklere maruz kalabilmektedir.

Örneğin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm ve sosyo-ekonomik, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı bunlardan bazısıdır. İşte sosyal güvenlik, belirtilen bu riskler nedeniyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenlere, insan onuruna yaraşır asgari bir hayat sürmelerini sağlayacak ölçüde gelir sağlamayı amaçlar ve böylelikle hastalık ya da sakatlık nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere gerekli sağlık yardımlarında bulunur. İş hukukuise işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku ülkemizde İş Kanunları ile düzenlenmiş olup, iş uyuşmazlıklarına ilişkin davalar iş mahkemelerinde görülmektedir; ancak iş mahkemesi olmayan yerlerde bu davalara asliye hukuk mahkemesi bakmaktadır. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçilerle işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden, sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka,işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu hukuk dalında büromuzca gerek işçilere gerekse işveren müvekkillerimize karşı her türlü hukuki hizmet sunulmaktadır.

 

Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» İş akdinin feshi davaları
» İşe iade davaları
» İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
» İş kazasından doğan tazminat davaları
» Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
» Sigortalılığın tespiti davaları
» Sözleşmenin yorumlanması davaları,
» İş sözleşmelerinin feshi,
» Sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
» Toplu İş Sözleşmesine dair incelemelerin ve denetimlerin yapılması
» İş hukuku alanına ilişkin ibranameler, ihtarnameler bunların düzenlenmesi
» İş hukuku alanına ilişkin gönderilen ihtarnamelere cevap oluşturulması
» İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
» İşçinin davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
» İşçiye ait her türlü özlük dosyasının denetimi,
» İşçi ve işverenin yükümlülükleri hakkında tarafların bilgilendirilmesi
» İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ve benzeri konularda hizmet vermekteyiz.