Kamulaştırma

Kamulaştırma ve Buna ilişkin Davalar;Devletin vatandaşların özel mülkiyet hakkınamüdahalesi; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması ve sair şekillerde ortaya çıkmaktadır. Anayasa başta olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuatımızda, mülkiyet hakkı konusunda özel mülkiyet esası benimsenmiştir. Ancak bazı hallerde, devlet, vatandaşların mülkiyet hakkına müdahale edebilmektedir. Bu müdahalenin birçok türü olmakla beraber; en sık karşılaşılan müdahaleler, "kamulaştırma", "kamulaştırmasız el atma" ve "imar uygulamaları" çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri » Kamulaştırma Davaları » Kamulaştırmasız El Atma Davaları » Devlet müdahalesi karşısında neler yapılabileceği » Vatandaşların; arsa, konut niteliğindeki taşınmazları bakımından » Hak kaybına uğramaması için öngörülen hukuki tedbir ve imkanlar konusunda hukuki bilgilendirme » İdare ve Danıştay'a iptal davası » Kamu İhale Kurumuna itiraz » Fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması » İstimlak Davaları » İmar Düzenlemeleri Hakkında Hukuki Yardım ve Yönlendirme » Tam yargı (zarar tazmini) davalarında ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.