ARABULUCULUK

ARABULUCULUK NEDİR ?
Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,
Arabulucu Kimdir: Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan sicile kayıtlı, sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakarelerde bulunan, tarafları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayan, tarafsız üçüncü kişidir.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk : Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir.
Arabuluculuk, taraflar arasındaki ihtilafın objektif, tarafsız, bağımsız uzman üçüncü kişi yönetiminde çeşitli müzakere yöntemlerinin kullanılması vasıtası ile taraflarca çözüme ulaştırıldığı tamamen gönüllü olan bir süreçtir. Arabuluculuk yolu ile taraflar aralarındaki hukuki ihtilafları yargıya başvurmadan ya da yargıya başvurdukları esnada, tarafsız, bağımsız ve eğitim almış üçüncü kişi yardımı ile çözebilmektedirler.
Hangi Tür Davalar Arabuluculuk Kapsamında Yer Almaktadır? Arabuluculuk faaliyeti için öncelikle tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri, karar verebilecekleri hukuki bir uyuşmazlığın olması gerekmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse; işçi-işveren uyuşmazlıkları, tazminat talepleri, ticari uyuşmazlıklar gibi.
Arabuluculuk yolunun tercih edilme nedenleri arasında ; Arabuluculuk faaliyetine başvuru konusunda tamamen gönüllük esasına dayanması ,süreçten vazgeçme konusunda serbest olmaları , gizlilik esasına dayanması , Arabuluculuk faaliyetinin mahkemelerde görülen davalara nazaran daha hızlı bir süreç olması, başvuru ve harç masrafı olmaması nedeniyle her zaman daha az maliyetli olması, Arabuluculuk Faaliyetinin sadece bir tarafın haklarını savunmayıp her iki taraf için de Kazan-Kazan ilkesi geçerli olmasında önemli bir çözüm yöntemidir.
Arabuluculuğa BaşvuruSüreci : Arabuluculuğa taraflar dava açmadan önce ya da davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurması mümkündür. Mahkemeler de taraflara arabuluculuk sürecini anlatarak onları arabuluculuğa teşvik edebilir.
Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz güniçinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.

Taraflar arabulucu seçme konusunda serbest iradiye sahip olup arabuluculuk görüşmelerine vekilleri aracılığı ile katılabilirler.
Tarafların Anlaşması :Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varması halinde taraflarca anlaşmanın kapsamı belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde Arabulucu tarafındandüzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır.
Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma
belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce
arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi,
arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi
sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh
verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam
niteliğinde belge sayılır. (2)
(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme
dosya üzerinden yapılır. Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin
uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın
içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Anlaşma
belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun
üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç
alınır. Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde
kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.

Değer Hukuk Bürosunda şu an itibariyle AV. ARB. HEYBET DEĞER, AV. ARB. ZAFER COŞKUN, AV. ARB. HATİCE TÜRKAN COŞKUN, AV. ARB. FATTUM LAFTAN DEMİRBAŞ, AV. ARB. ENEZ UĞUR ÇELİK, AV. ARB. YASEMİN ALP ve AV. ARB. FARUK SAGMAN olmak üzere toplam 7 arabulucu avukat bulunmakta olup hukuki uyuşmazlıklarda etkin ve ivedi çözümü ilke edinen çalışma yapımızla arabuluculuk alanında da en iyi hizmeti vermekteyiz.

gaziantep web tasarım